Volg ons: facebook linkedin twitter youtube     lettergrootte: printen

Onderzoek

Nieuwe kennis, verbeterde zorg


Wij vinden het belangrijk om onze kennis continu te vernieuwen. Zo kunnen we de zorg voor mensen met MS blijven verbeteren en innoveren. Daarom verrichten we wetenschappelijk onderzoek. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS.
 

Onderzoek is samenwerken
Voor het wetenschappelijk onderzoek werken we nauw samen met kennisinstituten, in het bijzonder met het MS Centrum Amsterdam en de Nederlandse Hersenbank.
 

Lopende onderzoeken
Op dit moment worden de volgende onderzoeksprojecten uitgevoerd:
 

 • Zorg voor mantelzorg; op weg naar begeleiding van de MenS naast de mens met MS
  Mantelzorgers spelen een cruciale rol in de ondersteuning van mensen met MS (multiple sclerose). Maar dagelijks merken wij dat zij tegen overbelasting aanlopen. Door ze ondersteuning, voorlichting en handvatten te bieden, willen we ze helpen hun draagkracht te vergroten. Daarom zijn we gestart om een op MS toegespitste training voor mantelzorgers op te zetten. Het onderzoek wordt gefinancierd door Stichting MS Research.
  Het doel van de training is om de kwaliteit van leven van zowel mantelzorger als patiënt te verbeteren. De karakteristieke kenmerken van MS, zoals het progressieve karakter, het grillige en onvoorspelbare verloop, de aanwezigheid van cognitieve problematiek en het feit dat het mensen treft in de bloei van hun leven, maken de mantelzorg voor MS-patiënten uitzonderlijk zwaar. Bij MS komt cognitieve problematiek bij 40 tot 65% van de patiënten in meer of mindere mate voor. Daarom is de training specifiek gericht op het herkennen van en omgaan met cognitieve problematiek. Hiermee kunnen bijvoorbeeld ernstige relatieproblemen worden voorkomen en kunnen patiënten langer thuis blijven wonen. Ook raken patiënten en mantelzorgers minder snel in een sociaal isolement.
  De training zal bestaan uit verschillende onderdelen. De training start met een beginbijeenkomst waarbij de mantelzorgers in groepjes samenkomen. Daarna volgen de mantelzorgers een online-training die ze in hun eigen tijd kunnen volgen. De training sluit af met een eindbijeenkomst en een individueel gesprek. We verwachten dat eind 2019 de pilottraining staat.
   

 • Meerwaarde van de multidisciplinaire, specialistische behandelinterventies van Nieuw Unicum
  In de praktijk zien we dat bij mensen met progressieve MS door de multidisciplinaire diensten vanuit Nieuw Unicum verbetering van hun situatie en kwaliteit van leven optreedt. Maar die effecten zijn nog niet eerder onderzocht.
  Vanuit Nieuw Unicum wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de effecten en kosten van de geboden diensten op verschillende aspecten van kwaliteit van leven van mensen met progressieve MS. De geboden diensten die onderzocht worden zijn MS zorg op stand, Multidisciplinaire Screening, Tijdelijk verblijf en Langdurend verblijf.
  Alle nieuwe cliënten die bij Nieuw Unicum in zorg komen worden gevraagd te participeren. Ook de eventuele mantelzorger wordt betrokken.  De deelnemers worden 1,5 jaar gevolgd over tijd, waarbij er standaard vijfmaal gevraagd wordt om een  vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst vraagt verschillende aspecten van kwaliteit van leven, het zorggebruik en tevredenheid uit. Daarnaast wordt een selectie van de deelnemers gevraagd voor een interview naar hun ervaringen met de dienstverlening.
  Voor dit promotieonderzoek wat uitgevoerd wordt door Maaike Ouwerkerk heeft het Nieuw Unicum MS-Expertisecentrum een subsidie ontvangen van Stichting Vrienden van Nieuw Unicum en Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Het promotieonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het MS Centrum Amsterdam waarbij prof. dr. Bernard Uitdehaag en prof. dr. Vincent de Groot de promotoren zijn.
   
 • ‘Need for Speed’ een cognitief revalidatieprogramma voor mensen met progressieve MS
  Een veel voorkomende klacht bij MS betreft het denkvermogen (het komt voor bij 35-70% van mensen met MS). Denk hierbij aan geheugenklachten (bijvoorbeeld een afspraak of een verjaardag vergeten) of aandachtsklachten (het kan teveel zijn als de TV aanstaat en er in dezelfde kamer ook een luid gesprek wordt gevoerd). Uit objectieve metingen blijkt ook dat een vertraagde snelheid van informatieverwerking heel vaak voorkomt . Het kan voor iemand met MS bijvoorbeeld lastig zijn om een gesprek te volgen als er te snel gepraat wordt, of het kan net iets langer duren voordat deze persoon antwoord geeft op een vraag. Stefanos Prouskas is werkzaam als onderzoeksassistent bij Nieuw Unicum en zal in samenwerking met het VUmc MS Centrum Amsterdam onderzoek doen naar de revalidatie van het denkvermogen. Door middel van een computertraining die vijf weken duurt, onderzoekt hij of de snelheid van informatieverwerking verbeterd kan worden bij mensen met progressieve MS. Het effect van deze training is al eerder onderzocht bij mensen met relapsing-remitting MS en daaruit is geconcludeerd dat de snelheid van informatieverwerking verbeterd werd door de computertraining.  Aangezien er weinig tot geen behandelopties beschikbaar zijn voor mensen met progressieve MS en klachten met het denkvermogen zo vaak voorkomen, is het zeer nuttig om te onderzoeken of deze training ook effectief en haalbaar is bij deze groep. Voorafgaand aan elk medisch-wetenschappelijk onderzoek, moet het onderzoek eerst goedgekeurd worden door een Medische-Ethische Toetsingscommissie. Zo’n commissie kijkt of alles wat het onderzoek inhoudt veilig en verantwoord is, vooral voor de deelnemers. Het onderzoek is op dit moment ingediend bij de Medische-Ethische Toetsingscommissie van het VUmc. Nadat dit is goedgekeurd kunnen cliënten van Nieuw Unicum benaderd worden om deel te nemen aan dit onderzoek. Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door een subsidie van MoveS en Stichting MS Research.
   
 • Vragenlijst naar slikstoornissen bij MS
  De DYMUS, een vragenlijst voor het screenen van moeilijkheden met slikken, is door Nieuw Unicum en De Mick vertaald naar het Nederlands. In samenwerking met MS Centrum Amsterdam wordt de diagnostische waarde van deze vragenlijst onderzocht. Dit houdt in dat de onderzoeker bekijkt of de vragenlijst betrouwbaar is in het vaststellen van slikproblemen bij mensen met MS. Voor dit onderzoek zijn subsidies toegekend door Stichting MS Research en het Europese netwerk Rehabiliation In Multiple Sclerosis (RIMS).
   
 • Behandeling van slikstoornissen bij MS
  Neuromusculaire elektrostimulatie (NMES) wordt al een aantal jaar in Nieuw Unicum toegepast in de behandeling van slikproblemen, sinds er in 2007 positieve effecten van deze behandeling werden gevonden. Meer kennis over de juiste instellingen van de apparatuur en de ligging van spieren is belangrijk om de behandeling te optimaliseren. Door Stichting MS Research is een subsidie toegekend om deze kennis op te doen en dit te verwerken in een behandelprotocol.
   
 • Literatuuronderzoek naar spraakproblemen bij MS
  In samenwerking met een logopedist uit Zweden en een logopedist uit Italië maken we een systematisch overzicht van verschillende wetenschappelijke studies naar spraakproblemen bij MS. Met deze informatie willen we richtlijnen voor behandeling ontwikkelen. Daarnaast kunnen we mogelijk aanbevelingen doen voor het ontwikkelen van behandelvormen die in de toekomst onderzocht moeten worden. Voor dit literatuuronderzoek is een subsidie toegekend door het Europese netwerk Rehabiliation In Multiple Sclerosis (RIMS).
   
 • Relatie tussen pijn en cognitie bij patiënten met MS
  Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Vrije Universiteit van Amsterdam en zal zich voornamelijk richten op de relatie tussen pijn en cognitie (denkvermogen). Om dit te onderzoeken zullen er diverse neuropsychologische testen en vragenlijsten worden afgenomen. Het onderliggende idee is dat er een verandering in de pijnperceptie optreedt wanneer een patiënt cognitief achteruit gaat. De hersengebieden die betrokken zijn bij bepaalde cognitieve functies zouden namelijk eveneens belangrijk zijn voor pijnverwerking. Bij patiënten met Alzheimer is al aangetoond dat wanneer de cognitieve functies achteruitgaan, ook de perceptie van pijn minder wordt. Daarnaast is het mogelijk dat er juist een toename van pijn kan plaatsvinden doordat de pijnsystemen niet meer naar behoren werken, met als gevolg dat men meer pijn voelt.

  Bij patiënten met MS is er nog weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen pijn en cognitie, terwijl het wel relevant zou kunnen zijn voor de behandeling van pijn. Naast het onderzoeken van pijn en cognitie zal er eveneens gekeken worden naar motoriek, stemming, slaap-waak ritme en sensibiliteit. Deze factoren zouden invloed kunnen hebben op de relatie tussen pijn en cognitie. In de zomer van 2016 heeft het onderzoek bij cliënten die bij Nieuw Unicum verblijven plaatsgevonden. Momenteel wordt het onderzoek uitgebreid met patiënten die thuis wonen en begeleid worden vanuit Nieuw Unicum via  MS zorg op afstand, een online-coachingsprogrammaWebsite ontwikkeling en ontwerp Designs [marketing & media concepts]
© Nieuw Unicum 2019 - alle rechten voorbehouden