Volg ons: facebook linkedin twitter youtube     lettergrootte: printen

Privacyverklaring

De privacyverklaring beschrijft in eenvoudige bewoordingen wat onze verplichtingen zijn en wat de rechten van cliënten en vertegenwoordigers zijn. Daarnaast lichten we toe welke persoonsgegevens wij verwerken, waar we die persoonsgegevens voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we ze verstrekken.
U bent hier: Privacyverklaring

Privacyverklaring


Privacyverklaring Stichting Nieuw Unicum

Over Stichting Nieuw Unicum
Stichting Nieuw Unicum is een zorginstelling die multidisciplinaire zorg biedt aan volwassenen met een fysieke en eventueel ook cognitieve beperking. Daarbij wordt vanuit onze expertise gekozen voor een focus op progressieve MS. Hieronder vindt u onze gegevens:

Bedrijfsnaam: Stichting Nieuw Unicum
Adres: Zandvoortselaan 165, 2042XK, Zandvoort
Telefoonnummer: 023-5761212
Website: www.nieuwunicum.nl


AVG en privacyverklaring
Per 25 mei 2018 geldt voor ons de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van deze verordening moeten wij aantonen dat wij ons aan de geldende privacy wet- en regelgeving houden. Om die reden is deze privacyverklaring opgesteld voor cliënten en hun vertegenwoordigers.
De privacyverklaring beschrijft in eenvoudige bewoordingen wat onze verplichtingen zijn en wat de rechten van cliënten en vertegenwoordigers zijn. Daarnaast lichten we toe welke persoonsgegevens wij verwerken, waar we die persoonsgegevens voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we ze verstrekken.
Het gebruik van persoonsgegevens is voor ons als zorginstelling onvermijdelijk. We kunnen anders namelijk geen goede zorg leveren. We zorgen er altijd voor dat we alleen de persoonsgegevens verwerken die we daadwerkelijk nodig hebben, en dat de persoonsgegevens goed worden beveiligd.
Welke gegevens wij verzamelen, en met welk doel:

• Algemene persoonsgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat, geboortedatum, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, uitkeringsgegevens, verleende zorgproducten, sociale gegevens, medische gegevens, gedragsgegevens en indien van toepassing: de gegevens van uw contactpersoon en/of wettelijk vertegenwoordiger.

Doel: deze gegevens gebruiken wij voor onze bedrijfsvoering, correspondentie en persoonlijke communicatie; in het bijzonder voor de instandhouding van de zorgverlening en externe verantwoording over de verleende zorg (declareren naar zorgkantoor, zorgverzekeraar, gemeente).

• Cliëntnummer

Doel: aan elke cliënt kennen we een nummer toe dat correspondeert met zijn dossier. Dat maakt het voor ons makkelijker om de cliënt niet te verwarren met iemand anders. 

• Burgerservicenummer (BSN)

Doel: het BSN hebben wij nodig om gegevens met betrekking tot een cliënt uit te wisselen met het zorgkantoor, de zorgverzekeraar, de gemeente, en andere overheden en zorgaanbieders. Het gebruik van het BSN in de zorg is wettelijk verplicht. Het is voor ons daardoor makkelijker om cliënten niet te verwarren met iemand anders.

• Medisch/specialistische, gedragswetenschappelijke, sociaal-maatschappelijke en verpleegkundige/begeleidingsgegevens.

Doel: deze gegevens gebruiken we voor het vaststellen, toetsen, volgen en uitvoeren van de individuele zorg- en dienstverlening.

• Medicatiegegevens, waaronder toegediende medicatie.

Doel: met medicatielijsten maken wij inzichtelijk welke medicatie cliënten moeten ontvangen en of ze deze ook daadwerkelijk ontvangen.

• Omschrijving en aard van incidenten met betrekking tot cliënten, getroffen maatregelen en schade/letsel.

Doel: handhaving en optimalisering van de kwaliteit van zorgverlening aan cliënten.

• Gegevens die van belang zijn voor de afhandeling van een klacht door een cliënt of diens vertegenwoordiger.

Doel: deze gegevens hebben we nodig voor een slagvaardige en correcte afhandeling van klachten.

Bovenstaande gegevens verwerken wij op basis van de zorgovereenkomst en/of geneeskundige behandelingsovereenkomst die we met u hebben. De zorgovereenkomst kunnen wij niet uitvoeren zonder deze gegevens, en op basis van de geneeskundige behandelingsovereenkomst zijn we wettelijk verplicht de gegevens betreffende uw gezondheid en uw behandeling vast te leggen in een dossier. Om uw privacy te beschermen worden uw medische gegevens alleen verwerkt door medewerkers van Nieuw Unicum die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling en waarvoor het noodzakelijk is om de gegevens te verwerken. Omdat wij multidisciplinair werken, zijn dit in ieder geval de leden van uw multidisciplinaire behandelteam. Nadat u uit behandeling gaat bij ons, dienen wij uw medische gegevens minimaal 15 jaar te bewaren.

Toestemming
Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens niet kunnen baseren op de zorgovereenkomst, de geneeskundige behandelingsovereenkomst of een wettelijke verplichting. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn voor wetenschappelijk onderzoek, scholing of een audit. Daarnaast kunt u denken aan de verwerking van uw persoonsgegevens voor communicatiedoeleinden, zoals het maken van een foto of film waarop u herkenbaar in beeld bent. Indien wij u willen fotograferen of filmen voor communicatiedoeleinden, zullen wij altijd om uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Ook ‘bijzondere persoonsgegevens’ mogen wij niet zomaar verwerken. Bijzondere persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn over uw godsdienst, geaardheid, politieke voorkeur, etniciteit of strafrechtelijk verleden. Indien wij het noodzakelijk vinden om dergelijke gegevens toch te verwerken, dan zullen wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u in verband met uw geloof bepaalde dieetwensen heeft. Uit die dieetwensen kan worden afgeleid wat uw geloof is, en daarom zullen wij daarvoor uw toestemming moeten vragen.

Indien u geen toestemming geeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens, heeft dat geen gevolgen voor uw behandeling bij Nieuw Unicum. Wel kan het zo zijn dat wij bepaalde werkzaamheden niet kunnen verrichten of dat wij met bepaalde zaken geen rekening kunnen houden. Daarnaast is het voor u belangrijk om te weten dat u uw toestemming altijd weer mag intrekken. U kunt daarvoor contact opnemen met uw zorgcoördinator of onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). De contactgegevens van de FG vindt u onderaan deze pagina.

Hoe verkrijgt Nieuw Unicum de persoonsgegevens?
Het overgrote deel van uw persoonsgegevens ontvangen we rechtstreeks wanneer de zorgovereenkomst wordt afgesloten en de zorg wordt gestart. Daarnaast kunnen wij gegevens ontvangen van andere zorgaanbieders. Voor de uitwisseling van gegevens met andere zorgaanbieders vragen wij ook om uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij we de uitwisseling van de gegevens kunnen baseren op de zorgovereenkomst, de geneeskundige behandelingsovereenkomst of een wettelijke verplichting.

Beveiliging
Nieuw Unicum neemt passende technische en organisatorische maatregelen waardoor de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is. Hierdoor zijn gegevens binnen Nieuw Unicum beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Uw persoonsgegevens staan opgeslagen in een digitaal dossier in een beveiligde omgeving. Met de leveranciers van onze systemen hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten. De veiligheid van uw gegevens is hiermee geborgd. Bovendien zijn alle medewerkers van Nieuw Unicum gebonden aan een strikte geheimhoudingsplicht.

Om de privacy zoveel mogelijk te beschermen beperken we daarnaast het intern gebruik van de persoonsgegevens zo veel als mogelijk. Alleen medewerkers die op basis van hun functie de gegevens moeten gebruiken, mogen bij uw persoonsgegevens komen. Dat regelen we door de accounts van die medewerkers bepaalde rechten toe te kennen of te weigeren.

Nieuw Unicum heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG houdt intern toezicht op de naleving van privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Toezicht en is contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast kunt u zelf contact opnemen met de FG voor alle vragen over uw privacy. Wilt u meer weten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, of wilt u bijvoorbeeld weten met welke leveranciers wij een verwerkersovereenkomst hebben? Dan kunt u de FG een
e-mail sturen. De contactgegevens van de FG vindt u onderaan deze pagina.

Ontvangers van uw persoonsgegevens
Als zorginstelling heeft Nieuw Unicum de verplichting om gegevens over benodigde en geleverde zorg te delen met het zorgkantoor, de zorgverzekeraar en de gemeente. Dit is nodig voor het declareren van de zorg. De uitwisseling van deze gegevens vindt plaats via beveiligde verbindingen.

Het kan voorkomen dat Nieuw Unicum uw persoonsgegevens moet doorgeven aan andere instanties. Denk daarbij aan de kantonrechter in verband met de verantwoording over beheerde gelden of in geval van een justitieel onderzoek. Dit zijn echter bijzondere situaties.

Voor de bedrijfsvoering maakt Nieuw Unicum gebruik van verschillende computerprogramma’s. De leveranciers van de programma’s ondersteunen en onderhouden deze waardoor de persoonsgegevens die in die programma’s staan soms ook toegankelijk zijn voor medewerkers van die leveranciers. Om ervoor te zorgen dat de leveranciers net zo zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens als Nieuw Unicum, sluiten we met hen een verwerkersovereenkomst af.

Indien wij uw persoonsgegevens niet op basis van de zorgovereenkomst, geneeskundige behandelingsovereenkomst of een wettelijke verplichting mogen verstrekken aan anderen, zullen wij altijd om uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
In het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) dient Nieuw Unicum voor het cliëntendossier een bewaartermijn van 15 jaar te hanteren na beëindiging van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst.

Uw rechten
Het recht op inzage van uw gegevens
U kunt een verzoek tot inzage in uw medische gegevens indienen door middel van een aanvraag bij uw zorgcoördinator. Voordat wij een afschrift van uw gegevens kunnen verstrekken zijn wij verplicht uw identiteit vast te stellen. Hiermee voorkomen wij dat wij uw gegevens aan de verkeerde persoon meegeven. U dient hiervoor uw identiteitsbewijs door uw zorgcoördinator te laten controleren.
Het recht op vernietiging van uw gegevens
U mag vragen om uw dossier of een gedeelte ervan te vernietigen. In principe moeten wij uw verzoek inwilligen tenzij dit in strijd is met een wettelijke plicht. Uw medisch hulpverlener heeft een plicht tot het leveren van goede zorg en tot het bijhouden van een dossier in het belang van de zorgverlening. Als het vernietigen van uw gegevens leidt tot een belemmering van deze plichten, mogen wij uw verzoek weigeren. Uiteraard gaan wij hierover met u in overleg. Ook financiële gegevens moeten bewaard blijven voor onze accountant en de belastingdienst.
Het recht op correctie van uw gegevens
U kunt uw zorgcoördinator vragen uw persoonsgegevens te wijzigen indien deze niet langer juist zijn. Ook kunt u uw behandelend arts vragen uw medische gegevens te wijzigen indien deze feitelijk onjuist zijn.

Het recht op afschrift en overdraagbaarheid van uw gegevens
U kunt een verzoek tot afschrift en overdraagbaarheid indienen door middel van een aanvraag bij uw zorgcoördinator. Indien u de gegevens wilt overdragen aan een andere organisatie, verstrekken wij uw gegevens digitaal. Indien mogelijk, kunnen wij op uw verzoek het digitale bestand direct overdragen aan de andere organisatie. Dit doen wij alleen op een beveiligde manier.
Het recht op bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens binnen Nieuw Unicum. Echter, zonder het bewaren van uw gegevens kunnen wij u geen goede zorg verlenen.

Klacht
Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij zowel Nieuw Unicum als de Autoriteit Persoonsgegevens indien u ontevreden bent over hoe Nieuw Unicum uw gegevens verwerkt. U kunt daarvoor contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Functionaris Gegevensbescherming
De heer Ted van Dormolen is onze Functionaris Gegevensbescherming. Heeft u vragen over uw privacy of heeft u een klacht? Stuur haar dan een mail via fg@nieuwunicum.nl. Dan neemt zij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Wijzigingen
Nieuw Unicum werkt voortdurend aan de kwaliteit van haar zorgverlening en haar privacy- en informatiebeveiligingsbeleid. Dat brengt met zich mee dat wij de inhoud van deze privacyverklaring aanpassen in geval van wijzigingen. Wij raden u daarom aan om de privacyverklaring om de zoveel tijd eens door te lezen zodat u altijd op de hoogte bent van de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

Datum laatste wijziging: 12 december 2018Website ontwikkeling en ontwerp Designs [marketing & media concepts]
© Nieuw Unicum 2018 - alle rechten voorbehouden